„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Projekt pt. „Wirtualny obszar turystyczny” o akronimie WOT, którego celem jest: „Przedstawienie obszaru partnerskich LGD poprzez pokazanie zasobów kulturowych, historycznych i przyrodniczych", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Podmiot odpowiedzialny za treść: Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Zaścianek Mazowsza”, Lokalna Grupa Działania Zielone Mosty Narwi i Lokalna Grupa Działania ”Orzyc-Narew”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi